Полезна информация

За сайта

Уважаеми читатели, като съзнаваме необходимостта институцията Общински съвет да служи на обществото и неговите граждани да бъдат информирани за работата му, както необходимостта от бърз и лесен достъп до актовете на Общински съвет Сунгурларе, пряката комуникация с общинските съветници и комисиите към Общински съвет, нуждата от прозрачност за предстоящи задачи и изпълнение на решенията, създадохме този сайт.

Прочети още

Последни публикации

24
Септември2021

Покана за двадесет и второто заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана 22 заседание (/images/Zasedania2021/Покана22-2.pdf)

18
Август2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 11.08.2021 Г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 21 от проведеното на 11.08.2021 година заседание

06
Август2021

Покана за двадесет и първото заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 21 заседание (/images/Zasedania2021/ПОКАНА ЗА 21 ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС Сунгурларе.pdf)

01
Юли2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 23.06.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 20 от проведеното на 23.06.2021 година заседание

27
Май2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ДЕВЕТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 19.05.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 19 от проведеното на 19.05.2021 година заседание

17
Май2021

Покана за деветнадесето заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 19-то заседание (/images/Zasedania2021/Покана за 19-то заседание.pdf)

14
Април2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ОСЕМНАДЕСЕТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 09.04.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 18 от проведеното на 09.04.2021 година извънредно заседание

12
Март2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА СЕДЕМНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 04.03.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 17 от проведеното на 04.03.2021година заседание

26
Февруари2021

Покана за седемнадесето заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 17-то заседание (/images/Zasedania2021/Покана17.pdf)

16
Февруари2021

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ НА ШЕСТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРОВЕДЕНО НА 03.02.2021 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Протокол № 16 от проведеното на 03.02.2021 година заседание

28
Януари2021

Покана за шеснадесето заседание на Общински съвет гр.Сунгурларе

Покана за 16-то заседание (/images/Zasedania2021/Покана 16.pdf)

«
»

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 

 от Протокол № 15

от проведеното на 22.12.2020 година заседание

 

 

                                          Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Отдаване под наем на имот-публична общинска собственост с начин на трайно ползване-язовир.

2.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Одобряване на проект за изменение на ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за квартали 1, 2А и 2 ПУП с.Завет, община Сунгурларе, обл.Бургас.

3.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост в с.Терзийско.

4.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Сунгурларе за 2021г.

5.  Доклад от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Информация за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Сунгурларе към 30.06.2020г.

6.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно: Актуализация на бюджета на община Сунгурларе за 2020 г.

7.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно:Кандидатстване на Община Сунгурларе с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“

8.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно:Ползване на дървесина през 2021 г. от Общински горски територии.

9.Разглеждане на предложение от председателя на временната комисия, избрана с решение на Общински съвет Сунгурларе по т.14 от Протокол № 14/26.11.2020г/.

10.Разглеждане на предложение от д-р Георги Кенов – Кмет на община Сунгурларе, относно:Промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на имоти в с.Лозарево.

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

            По първа точка:

 

РЕШЕНИЕ №119

Общинския съвет – Сунгурларе:

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.12, ал.2 от НРПУРОИОС, да се отдаде под наем чрез публичен търг с явно наддаване, за срок от 10 /десет/ години следния язовир-публична общинска собственост:     

            1. Язовир, находящ се в село Съединение, община Сунгурларе, с площ  от 4 477кв.м./четири хиляди четиристотин седемдесет и седем квадратни метра/, представляващ поземлен имот с идентификатор 70514.4.97 /седемдесет хиляди петстотин и четиринадесет, точка, четири, точка, деветдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1686/10.10.2018г. на Изп. директор на АГКК, трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: Язовир, съседи: имот с идентификатор 70514.4.96, номер по предходен план: 000620,  акт за публична общинска собственост № 4137/15.07.2020г.,

при следните условия:

1. Начална годишна наемна цена, определена по реда на чл. 14, ал. 8 от ЗОС -  107,45лв. /сто и седем лева и четиридесет и пет стотинки/ без ДДС.

2. Наемателят се задължава да заплаща годишна такса за техническа и безопасна експлоатация на язовира, в размер  на 4,20лв. /четири лева и двадесет стотинки/ на декар без вкл.ДДС.

3. Наемателят се задължава да предоставя вода за напояване на собственици и ползватели на земеделски земи, желаещи да напояват обработваните от тях площи от язовира, предвид разпределението на приоритетите при издаване на разрешително за водовземане и ползване на воден обект по реда на чл. 50, ал. 4 от Закона за водите.

II. Упълномощава Кмета на община Сунгурларе да определи останалите условия за провеждане на публичния търг с явно наддаване.

            ІIІ. Възлага на Кмета на община Сунгурларе да извърши всички действия по процедурата за отдаване под наем на язовир – публична общинска собственост и да сключи договор за наем със спечелилия търга участник.

 

По втора точка:

 

РЕШЕНИЕ №120

 Общинския съвет – Сунгурларе:

 1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ ОДОБРЯВАпроекта за изменение на ПУП - ПР за квартали 1, 2А и 2 ПУП с.Завет, община Сунгурларе, обл.Бургас, като се променя уличната регулация на улици: с о.т.4-3-124, с о.т.3-5-6 и с о.т.7-28-8-9 – отпада улица с о.т.4-3-124, отпада улица с о.т.3-5-6 и се създават: улица с о.т.4Б-124, улица с о.т.124-6 и улица с о.т.7-28-9. По отношение на дворищната регулация се променят УПИ: І1, ХХІV1, ХХІ1, V15, VІ16, VІІІ21, ІХ22, Х29, ХІ30, ХІІ31, ХХІ33 и ХІІІчиталище в квартал 1; УПИ І2,4, ІІ2, ІІІ2, ХХХVІ5, ІV6, ХІ14 и ХІІ16 в квартал 2А и УПИ: ХІV20, ХV22, ХVІ29, ХVІІ28, ХVІІІ31 и ХІХ32 в квартал 2, както и се създават на нов квартал 29 и УПИ Іза озеленяване.

2. Настоящото решение да се изпрати в 7-дневен срок за обнародване в „Държавен вестник“.

 

По трета точка:

 

РЕШЕНИЕ №121

            Общинския съвет – Сунгурларе:      

            1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 43 от НРПУРОИ, ОПРЕДЕЛЯ за продажба  недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на село Терзийско, а именно: поземлен имот с идентификатор 72299.73.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1781 от 26.10.2018г. на Изп. Директор на АГКК/Номер по предходен план № 000078/, с начин на трайно ползване горска територия, с площ 959143 кв.м., в който попадат отдел 304, подотдели/1/ - 72,931 дка - превръщане, /2/ - 39,173 дка - превръщане, /3/ - 15,334дка - превръщане, /4/ - 5,160 дка – превръщане, ”а”- 3,632 дка - нискостъблени, „б” – 66,694 дка - превръщане, „в” – 248,422 дка – превръщане; отдел 305, подотдели /1/ - 8,282 дка - превръщане, /4/ - 0,582 дка – превръщане, /5/20,934 дка – нискостъблени, „а” – 82,791 дка – превръщане, „б” – 53,869 дка – превръщане, „в” – 2,503 дка – превръщане, „г” – 75,871 дка – превръщане, „д” – 94,633 дка – нискостъблени и превръщане, „е” – 168,336 дка – превръщане. Имотът се намира в местността „Калето” при граници и съседи: имоти с идентификатори 44118.340.1; 44118.340.3; 44118.340.7; 72299.73.18; 72299.73.10; 72299.115.2; 72299.73.9; 72299.73.21; 72299.73.20; 72299.73.3; 72299.73.16; 72299.73.12; 72299.73.17; 72299.73.15; 69660.460.5, при начална тръжна ценав размер на 290 140,76 лева или  302,50 лева на декар.

            Данъчната оценка  на имота е в размер на 10 742,40лв. /Десет хиляди седемстотин четиридесет и два лева и четиридесет стотинки/.

           2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 39 от НРПУРОИ, ОПРЕДЕЛЯ за продажба  недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на село Терзийско, а именно: - поземлен  имот с идентификатор 72299.196.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1781 от 26.10.2018г. на Изп. Директор на АГКК/Номер по предходен план № 000116/, с начин на трайно ползване залесена територия,с площ 2021737 кв.м., в който попадат отдел 306, подотдели/1/ - 39,975 дка - превръщане, /2/ - 29,873 дка - превръщане, /3/- 0,002 дка –превръщане, /4/ - 3,821 дка - превръщане, /5/ - 12,974 дка – превръщане, /6/ - 2,404 дка – превръщане, /7/ - 9,833 дка – превръщане, ”а”- 41,676 дка - превръщане, „б” – 294,499 дка - превръщане, „в” – 27,693 дка – превръщане, „г” – 6,701 дка – превръщане „д” – 17,691 дка – превръщане; отдел 307, подотдели /1/ - 58,430 дка - превръщане, /2/ - 4,208 дка – превръщане, /3/ - 194,488 дка – превръщане, /7/ - 11,458 дка – превръщане, „а” – 236,869 дка – превръщане, „б” – 21,698 дка – превръщане, „в” – 212,804 дка – превръщане,”г”- 0,001 дка-превръщане, отдел 308, подотдел /1/ - 8,761 дка – превръщане, /2/ - 7,005 дка – превръщане, /3/ - 8,108 дка – превръщане, /4/ - 2,170 дка – превръщане, /5/ - 5,430 дка – превръщане, /7/ - 3,099 дка – превръщане, „а” – 180,696 дка – превръщане, „б” – 122,469 дка – превръщане, „в” – 44,864 дка – превръщане, „г” – 174,987 дка – превръщане, „е” – 72,442 дка – превръщане, „ж” – 164,595 дка – превръщане. Имотът се намира в местността „Калето” при граници и съседи: имоти с идентификатори 44118.340.7; 44118.340.8; 10625.148.9; 72299.196.17; 10625.150.2; 10625.150.1; 10625.151.1; 10625.154.1;72299.263.28;72299.263.27; 72299.196.15; 72299.196.12; 72299.196.13; 72299.196.11; 72299.15.15; 72299.115.11; 72299.15.16; 72299.115.6; 72299.115.2; 72299.73.18, при начална тръжна цена  в размер на 729 442,71 лева или 360,80лв. на декар.

Данъчната оценка на имота е в размер на 29 719,50 лв. /Двадесет и девет хиляди седемстотин и деветнадесет лева и петдесет стотинки/.

          3.Продажба на имотите да се извърши след проведен публичен търг с явно наддаване, открит със заповед на Кмета на общината, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

          4.Определеният купувач/и следва да заплати/ят достигната цена на имотите, 3% местен данък, стойността на разходите, направени от Общината за изготвянето на оценките, съгласно чл. 42 от НРПУРОИ.

         5. Кметът на Община Сунгурларе да извърши необходимите действия във връзка с провеждането на търга и с осъществяването на правните сделки.

 

По четвърта точка:

 

РЕШЕНИЕ №122

Общинския съвет – Сунгурларе, във връзка с чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища и на осн.чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА,приема годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Сунгурларе през календарната 2021 година.

 

По пета точка:

 

РЕШЕНИЕ №123

Общинскиясъвет-Сунгурларе,на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА  и чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси, Наредбата за условията  и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сунгурларе:

  1. Приема информацията за отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Сунгурларе към 30.06.2020 г. по приходите и разходите по функции, дейности и параграфи за 5 972 642 лева.
  2. Приема информацията за отчетите за касовото изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз по приходите и разходите по функции, дейности и параграфи към 30.06.2020 г. за 843 941 лева.

Приема информацията за състоянието на общинския дълг към 30.06.2020 г

 

По шеста точка:

 

РЕШЕНИЕ №124

 Общинския съвет – Сунгурларе, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.124, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сунгурларе:                                        

1.      Утвърждава промени в плана за капиталови разходи за 2020 г., съгласно Приложение № 1.

2.   Актуализира бюджета на Община Сунгурларе за 2020 г., както следва:

-  Дейност 122 „Общинска администрация” – увеличение с 204 769 лв.

-  Дейност 123 „Общински съвети” – увеличение с 20 000 лв.

-  Дейност 604 „Осветление на улици и площади” – увеличение с 30 000 лв.

-  Дейност 622 „Озеленяване” – увеличение с 15 000 лв.

-  Дейност 623 „Чистота” – увеличение със 140 000 лв.

-  Дейност 910 „Разходи за лихви” – увеличение с 40 000 лв.

- Дейност 998 „Резерв за непредвидени разходи” - намаление с 470 000 лв.

 - Съфинансиране по проекти „Приеми ме” и „Добро управление” в размер на 868 лв.

- Увеличение на собствените средства в Капиталовата програма в размер на 19 363 лв.

 3. Общински съвет одобрява част от остатъка от трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища за 2020 г. в размер на 50 000 лв. да бъде използван за извършване на разходи за изпълнение на противоепидемични мерки на територията на общината.

4. Възлага на кмета на Общината да отрази промените по съответните функции, дейности и параграфи на единната бюджетна класификация.

 5. Дава съгласието си Кмета на Общината със заповед да прехвърля през месец декември 2020 г., икономии от средства от едни функции, групи и дейности по други функции, групи и дейности, финансирани с приходи с общински характер, без да изменя общия размер на утвърдения от Общинския съвет бюджет.

 

По седма точка:

 

РЕШЕНИЕ №125

 Общинския съвет Сунгурларе, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и съгласно Указания за осигуряване на съответствие на проектите по процедура „Патронажна грижа +“ по ОП РЧР:

1.Дава съгласие Община Сунгурларе да кандидатства с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОР001-6.002“ ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+“.

2.Възлага на Кмета на Община Сунгурларе да извърши необходимите действия във връзка с кандидатстване и реализиране на проекта при неговото евентуално одобрение.

3.Дава съгласие финансираните по ОП РЧР услуги по „Патронажна грижа+“ да се ползват от потребителите без заплащане на такса за периода на предоставяне на услугата-12 месеца, считано от дата на стартиране на дейностите по проекта.

 

По осма точка:

 

РЕШЕНИЕ №126

Общинския съвет – Сунгурларе,на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.1 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти:

            1.Дава съгласие за приемане на годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии, собственост на община Сунгурларе за 2021г., с общ обем по лежаща маса, както следва:

            - иглолистни-9155 м3 лежаща маса и широколистни-16917 м3 лежаща маса, общо 26072 м3 лежаща маса.

            2.На основание решението по т.1, Кмета  на общината да утвърди Годишен план за ползване на дървесина  от Общински горски територии, собственост на Община Сунгурларе за 2021 година.

            3.Възлага на Кмета на Община Сунгурларе да осъществи изпълнението на решенията.

 

По девета точка:

 

РЕШЕНИЕ №127

Общинскиясъвет–Сунгурларе:

 1.Отхвърля предложението на общинския съветник Хатидже Георгиева за допълване на Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет на община Сунгурларе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация .

2.Закрива Временната комисия, избрана с решение на Общински съвет община Сунгурларе /по т.14 от Протокол № 14/26.11.2020г/, във връзка с направено предложение от общинския съветник Хатидже Георгиева за допълване на Правилника за организацията и дейността на ОбСъвет на община Сунгурларе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

 

По десета точка:

 

РЕШЕНИЕ №128

Общинския съвет – Сунгурларе,на основание  чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, обявява за частна общинска собственост УПИ ІХ с площ 2351 кв.м. в квартал 6 и УПИ ХІІ с площ 5532 кв.м. в квартал 7 по ПУП на с. Лозарево (образувани от бивш  УПИ  IV в квартал 2) за частна общинска собственост, поради отпадане на предназначението им по чл. 3, ал. 2 от ЗОС.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС СУНГУРЛАРЕ:

                                                             ХАЛИЛ АХМЕД

Външни връзки